ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ และ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ) เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (สช. สพป. สพม. กอ.รมน. ศอ.บต. มหาวิทยาลัยในพื้นที่) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ
ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาจนกระทั่งใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 3 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ติดตาม ขยายผล การใช้คู่มือแนวทางการบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ประชุมเตรียมการคณะทำงานการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมย่อยที่ 1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขยายผลการใช้คู่มือแนวทางการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ค่าย“ประวัติบ้านตำนานเมือง”รู้เขา รู้เรา สร้างสันติสุขชายแดนใต้(พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดำเนินชีวิตบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม)
และกิจกรรมที่ 3 อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
จากการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 1,168 คน ผลจากการจัดโครงการส่งผลให้ ได้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บ้านเกิดของตนเอง ทำให้เกิดความรัก ความภูมิใจ และความหวงแหนในความเป็นพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด รู้จักทำนุบำรุงรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งวัฒนธรรมของท้องถิ่น การบ่มเพาะ เสริมสร้างภาวะผู้นำ สืบสาน รักษา วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถถ่ายทอด และนำแนวทาง ความรู้ไปขยายผลต่อให้บุคคลหรือชุมชนรอบข้างได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
และกิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และการชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณถัดไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *