วันที่ 14 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยที่ประชุมมีมติรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 513 ราย และปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 ราย เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ต่อไป