วันที่ 19 กันยายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยมี นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสำนักงานลูกเสือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ ๙ และ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนกันศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต.กล่าวรายงาน ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ ๙ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 โดยมี นายวีระกุล อรัณยะนาค เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม และคณะวิทยากรทางสำนักงานเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดทักษะความรู้ และสามารถนำกระบวนการความรู้ทางลูกเสือไปใช้ในการบูรณาการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำกระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริม สอดแทรกให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป และมีหลักการสำคัญ คือ ๑) มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีความศรัทธาต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจด้วยความจริงใจ ๒) มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร้อมกับการส่งเสริม สนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน ๓) เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ ให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และเพื่อนมนุษย์ทุกคน ๔) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๕) ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม ผู้อำนวยการอบรม คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางลูกเสือ ในห้วงเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ และสามารถต่อยอดขยายผลกระบวนการลูกเสือ ไปประยุกต์ใช้กับการบูรณาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ส่งเสริม สอดแทรกให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ ภายใต้คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ได้ยึดถือร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป