วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 จากหน่วยงานการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งร่วมรายงานผลการจัดการศึกษาในประเด็น การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาของศูนย์อิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายชลำ อรรถธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี