วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดใช้แดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 “ขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับประธานในพิธี จากการสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดใช้แดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความร่วมมือบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนร่วมขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนงานที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยการทำงานอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) รายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2565 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (2) รายงานผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2565 ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) กิจกรรมเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ (4) การแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ (5) ทิศทางแนวทางการบริหารและการพัฒนาจังหวัดใช้แดนภาคใต้ และ (6) พิธีมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการปฏิบัติงานด้านการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขอขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศค.จชต. ได้รวบรวมและประมวลภาพกิจกรรม