ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบคุลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1dq7JOYzcCmJEbLeW-WkxTqpZbvPf3yGE?usp=sharing