วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์สถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ และ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ เพื่อเชิดชูคุณธรรมคำสอนของท่าน ศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฮาชานีวิทยา 2 ม.6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัดตานี
โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ บาบอมูฮำมัดซูวรี สาแล นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ และคณะกรรมการฯ ร่วมกล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีตัวแทนสถาบันปอเนาะ และประชาชน เข้ามาร่วมงานจากทั้ง 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและ สตูล มากกว่า 500 คน เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมในงานมีการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ การมอบบัตรคณะกรรมการสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ การบรรยายพิเศษ “ปอเนาะต้นแบบกับการพัฒนาชุมชน” การอ่านบัรซันยี / ซอลาวาตนบี / และการกล่าวดุอาร์
การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้มุสลิมทุกท่าน ได้รำลึกถึงหลักคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของ ท่าน ศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนิน ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งเพื่อเป็นการรวมตัวของบรรดาโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดเอกภาพและภราดรภาพในการบริหารองค์กรและความเป็นหนึ่งของสถาบันศึกษาปอเนาะ และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป