วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแซิฟิก แจ้งว่า นายเดวิด อิชาติฟาร์ (David Izadifar) ผู้ประสานงานโครงการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายประจำภูมิภาค และคณะเจ้าหน้าที่ UNODC เข้าพบผู้แทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง และความท้าทายในการดำเนินงานดังกล่าว และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการป้องกันเหตุรุนแรง รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป