วันที่ 21 กันยายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 9 โดยมีนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 รองผู้อำนวยการฝึกอบรม เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 9
ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดทักษะความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษา และขยายผลทักษะความรู้ต่อลูกเสือในสังกัดเพื่อการขัดเกลาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ส่งเสริม สอดแทรกให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัย ให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น อันส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สถานศึกษาและชุมชน ในการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งทำให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีความเชื้อมั่นในการกระทำความดี ช่วยเหลือสังคม ต่อไป
ทั้งนี้ผู้ผ่านการการอบรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มพูนทักษะการเป็นวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในห้วงเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 78 คน