วันที่ 24 กันยายน 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา ร่วมคณะกับ พ.อ. กฤศณัฏฐ์ จันทร รอง ผบ.ปัตตานี (2) ผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ ประชาชนชนในพื้นที่     นักธุรกิจเพื่อสังคม และสื่อมวลชน เข้ากราบนมัสการพระเรวัตร ถิรสัทโต (ท่านเวาะ) ณ วัดเทพนิมิต ต.บ้านกลาง อ.ปานะเระ จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังแนวคิดในการบูรณาการงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ตลอดจนการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อการมีงานทำ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม