วันที่ 26 กันยายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สุนทรียะทางภาษา”   โดย นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และในกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัดชายแดนใต้” มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษา ได้แก่ อาจารย์ ดร.วชิระ ดวงใจดี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดร.วัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และนางนิตยา นิยมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทั้งนี้ ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เป็นผู้กล่าวปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีเลขา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส