วันที่ 28 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ) ร่วมกิจกรรมติดตามประเมินผล และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากโรงเรียนในเครือข่ายการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา โดยการพัฒนาครูสู่มืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน ด้วยนวัตกรรมวิธีการแบบเปิด (Open Approach: OA) การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study :LS) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป นำโดย พ.อ. ดร. ขจรศักดิ์ ไทยประยูร หัวหน้าศูนย์ประเมินผล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ทั้งนี้ได้พบปะ พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ในจังหวัดยะลา 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา และโรงเรียนศรัทธาพิทยา ในจังหวัดนราธิวาส 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีทักษิน โรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร และโรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา พร้อมมอบวัสดุเพื่อใช้จัดทำอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน