วันที่ 29 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. ร่วมรับฟังการแถลงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ห้วงปี พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) 3 ชั้น 1 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) จัดโดย คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมรับฟังและให้แนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยได้เน้นถึงการบูรณาการงานในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ