ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Kv5jWLzMFGVtWoD5cv2yIPCNll1EFIYA?fbclid=IwAR3_RD93xJ78cJQ4QNV9tqCAbIod4KXSy5K-yTY7agtYfREOJbrHiJWsasg