ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 9 จำนวน 32 ราย จำนวนเงิน 386,000 บาท และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 1,070 ราย จำนวนเงิน 11,282,000 บาท สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ld8zP-QChDXjZQenWIQJQd5zpEgybn_S?fbclid=IwAR2UiJvkydZ3MSuOyYFxRFt1VuKfrSQ-fxuDmAR3JyTNuar0n7LNzJ4CFOM