ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 12 จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 6,000 บาท และปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 10 จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 6,000 บาท สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1WHLPypI6NbQGP37H9OtZGvfp4LKf-YDb?fbclid=IwAR0wbDbtrEh2JrxeSvtKpfuFi8s4qsWqMsb1KisafXskRTRENS6ftakoIN0