ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 13 จำนวน 3 ราย จำนวนเงิน 22,000 บาท ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 11 จำนวน 27 ราย จำนวนเงิน 274,000 บาท และปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 275 ราย จำนวนเงิน 3,195,000 บาท สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1vv5w8yAz1XLRI-nKLSTb8A2hFZOdp2No?fbclid=IwAR137PtKoM7E0qR9Q4pc2aeiJV2hEiTxG4Owi4sM4j5-YJY3fMVOfJPg2vk