วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมประชุมเครือข่ายสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำของ พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการ ศสว. กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า /ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ โดยหารือในประเด็นที่ภาครัฐจะร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสถาบันครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างความสมานฉันท์และความเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน และ 2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านสถาบันหลักครอบครัว โดยใช้กลไกด้านสังคมและการศึกษา ใน 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) สร้างเครือข่ายการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 2) ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ชุมชน 3) การกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจด้านการศึกษา 4) พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตของเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการและดำเนินงานร่วมกันของเครือข่ายในการเสริมสร้างสันติสุขภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ก่อเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล นายกสมาคมที่ปรึกษาธุรกิจ ภาคใต้ / ที่ปรึกษาในสังกัดกลุ่มบริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด /ที่ปรึกษาในเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ ดร.ชาริณี กีรติโชติ อุปนายกสมาคมที่ปรึกษาธุรกิจภาคใต้ / นักวิจัย ที่ปรึกษาในสังกัดกลุ่มบริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด /ผู้ตรวจรับรองระบบด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม ในสังกัด บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด /นักวิจัย ด้านอาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร ในสังกัด บริษัท ฮาลาลคอสเมติก จำกัด /ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ฯลฯ นายอนันต์ มูดอ ผู้จัดการหน่วยงานกลางโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซทรานไทยมาเลเซีย / ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม /นักวิจัย บริษัท ฮาลาลคอสเมติก จำกัด และ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ /กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยะลาสเตเดี้ยม จำกัด ฯลฯ ดร.อาแซ ซายากะ ประธานมูลนิธินโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นายมูฮัมมัดอายุบ ปาทาน อนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) นายพันศักดิ์ คุ้มครองพันธ์ ประธานองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ นางสาวโรสมาวัลย์ ไซซิง เจ้าหน้าที่สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า