วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการ ศค.จชต. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “พัฒนาผู้เรียนการศึกษานอกระบบชายแดนใต้เพื่อรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า” จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนนราธิวาสการบริบาล ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นภัยเงียบที่สำคัญในปัจจุบันของเด็กและเยาวชน จากกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจยาสูบ เช่น การโฆษณาที่สร้างให้เชื่อว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะไม่มีใบยาสูบ อีกทั้งยังสร้างภาพของผู้สูบว่าเป็นคนทันสมัย แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินผสมอยู่ในปริมาณมากและสามารถนำเข้าสู่ร่างกายผู้สูบได้มากกว่าการสูบบุหรี่ ธรรมดาทั่วๆไป ให้กับนักศึกษาโรงเรียนนราธิวาสการบริบาล จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษานอกระบบประเภทวิชาชีพ โดยคาดหวังว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านสุขภาพ จะมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เมื่อมีความรู้เท่าทันก็สามารถเผยแพร่ สื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพให้แก่ประชาชน ในชุมชน ให้เกิดความรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขต่อไป