วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีบุคลากร กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1