วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการ ศค.จชต.ได้ร่วมประชุมเครือข่ายสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยการนำของ พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการ ศสว. กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า /ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ โดยข้อหารือสรุปได้ว่าจะขับเคลื่อนใน 3 กิจกรรมหลักคือ 1) กิจกรรมหลักด้านการศึกษา 2) กิจกรรมหลักด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ 3) กิจกรรมหลักด้านกีฬา โดยใช้กลไกการศึกษาดำเนินการผ่านสถาบันครอบครัว ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันในการขับเคลื่อนการเตรียมงานให้เป็นรูปธรรมภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเตรียมวางปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจนตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งจัดทำแผนฯการดำเนินงานระยะ 5 ปี (2566-2570) ให้เป็นรูปธรรมสอดรับกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล นายกสมาคมที่ปรึกษาธุรกิจ ภาคใต้ / ที่ปรึกษาในสังกัดกลุ่มบริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ ดร.ชาริณี กีรติโชติ อุปนายกสมาคมที่ปรึกษาธุรกิจภาคใต้ / นักวิจัย ที่ปรึกษาในสังกัดกลุ่มบริษัท ไอคิวซี (ประเทศไทย) จำกัด /ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ฯลฯ นายอนันต์ มูดอ ผู้จัดการหน่วยงานกลางโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซทรานไทยมาเลเซีย / ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในสังกัดกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม /กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยะลาสเตเดี้ยม จำกัด ฯลฯ นายมูฮัมมัดอายุบ ปาทาน อนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) นายทิว กาสิวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี และนายพันศักดิ์ คุ้มครองพันธ์ ประธานองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้