วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข จชต. ปี 66 เน้นการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญ 5 งานหลัก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีพลโท ศานติ ศกุลตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2566 เพื่อให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม