วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการ ศค.จชต. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรินทร์ ปิริยะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายบาฮารี ดือราแม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานทางราชการในอำเภอหนองจิก เพื่อเตรียมการรับการติดตามของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านเศรษฐกิจ ที่มีกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยมีนายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานการประชุม ผลจากการประชุมหารือได้มอบหมายให้ ศค.จชต. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนความร่วมมือในระยะยาวเพื่อบูรณาการงานและงบประมาณ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และ อบต.ยาบี พิจารณาให้การสนับสนุนในเบื้องต้น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้การสนับสนุนตามบทบาทและอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป