วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. ร่วมประชุมแผนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบฯ 2566 โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม /ประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมทั้งมีกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และหน่วยงานเจ้าภาพแผนงาน/โครงการทั้ง กอ.รมน./กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ศอ.บต. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ทางจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) รวมถึงหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
โดยที่ประชุมได้รับทราบกรอบแนวคิด เป้าหมาย และจุดเน้นสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 – 2567 และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนงานที่เชื่อมต่อกับแผนงบประมาณตามภารกิจปกติของหน่วยงาน (Function-based) และแผนงบประมาณเชิงพื้นที่ (Area-based) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา) โดยมีกลไกคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นกลไกสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะ ประสานงาน และติดตามการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้มีการมุ่งเน้นให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของภาครัฐยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายในระยะที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป