วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน จากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุน CP ALL ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 โดยศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถือเป็นศูนย์การเรียนฯในสถานประกอบการที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี (เรียนภาคทฤษฎี ควบคู่กับการปฏิบัติ) สามารถปฏิบัติงานได้จริง และมีรายได้ระหว่างฝึกอาชีพ ทั้งนี้ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ พร้อมทั้ง ร่วมผลักดัน และประสานความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป