วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. ได้ร่วมแถลงและรับฟังผลการสัมมนา จากกลุ่มงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมบรรลุตามเป้าหมาย และสามารถชี้วัดความสำเร็จในทุกระดับ รวมทั้งเป็นการต่อยอดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา หลังรับฟังการแถลง ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำลังพลทุกนายต้องคิดเสมอว่า ถ้าเราไม่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ ผลสำเร็จของงานและภารกิจก็อาจจะไม่เกิดขึ้น หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าเราไม่สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ซึ่งหมายรวมถึงผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำศาสนาด้วย เจ้าหน้าที่และกำลังพลทุกนายถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการที่จะนำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติ โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการสัมมนาย่อมต้องมีความเข้าใจ ตระหนักรู้จนนำไปสู่การลงมือทำเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายในทุกภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะต้องเจอกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ทัศนคติของกลุ่มที่เห็นต่าง ความพยายามก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทำลายระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาตามแนวชายแดน ถือเป็นภัยแทรกซ้อนที่เราจะต้องรับมือให้ได้ในทุกสถานการณ์ ทุกหน่วยต้องบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายในการสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน”