วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการ ศค.จชต. ร่วมประชุมสัมมนาแผนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบรรยายในหัวข้อ “การเชื่อมโยงและบูรณาการงานด้านมั่นคงและด้านพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีพลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการสัมมนา ตลอดจนร่วมระดมความคิดร่วมกับผู้แทน กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต. ส่วนหน้า ในการเตรียมการขับเคลื่อนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 3 ประเด็น คือ
1. การบูรณาการงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาในพื้นที่ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 19/2564 เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การวางแผนดำเนินการในการใช้งบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสนองตองกับเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงที่สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย