วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง ได้เข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำในการประชุม เพื่อกำหนดประเด็นเตรียมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 1 โดยมี พล.ต. วชิรวิชช์ ณรงค์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กอ.รมน. ภาค 4 สน. เป็นประธานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ที่มอบหมายให้ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมเจ้าภาพแผนงานและโครงการภายใต้แผนงานด้านมั่นคง ด้านพัฒนา และด้านบริหารจัดการ ทั้ง 8 แผนงาน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลัก ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2566) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป