วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศค.จชต. ร่วมประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2566) จำนวน 2 แผนงาน (แผนงานที่ 1,2) ซึ่งส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2566) เพื่อให้เจ้าภาพแผนงานและโครงการ ภายใต้แผนงาน ได้ชี้แจงให้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่รับผิดชอบ ได้รับฟัง และให้ข้อเสนอแนะ ให้แล้วเสร็จภายในห้วงต้นเดือน พฤศจิกายน 2565