วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.ศค.จชต. มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสว่างพงษ์ สมมาตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ โดยมี นายณัฐกฤช สิทธิ์โอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร ๓ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี