วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศค.จชต. มอบหมายให้นายธนาวุฒิ ตรงนิตย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญ และสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม