วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศค.จชต. และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ด้านการศึกษา อีกหน้าที่หนึ่ง พร้อมด้วย บุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดประเด็นเตรียมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2566) จำนวน 2 แผนงาน (แผนงานที่ 4 และ 7) โดยมี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธาน เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบแผนงานและโครงการสำคัญ
ทบทวนกิจกรรม วิธีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงและบูรณาการงานตามบทบาทหน้าที่ ก่อนนำแผนฯ ลงสู่การปฏิบัติและการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 4 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี