วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากร ศค.จชต. คณะติดตามสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีนางสาวมัณฑนา มาศมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ๑ ชั้น ๒ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อบศ.จชต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
– ชี้แจงผลการดำเนินงานของ อบศ.จชต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
– หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของอบศ.จชต. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
– การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
– การดำเนินงานตาม (ร่าง) แผนการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
– การดำเนินงานตามมติที่ประชุม อบศ.จชต. ที่ผ่านมา