วันที่ 4 พฤศจิกายน ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบุคลากร (ศค.จชต.) ที่รับผิดชอบประเด็นเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) 2 ชั้น 1 ที่ประชุมฝ่ายเลขาโดยกลุ่มสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ได้เสนอที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 ประเด็นคำสั่งศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 258 /2565 ลงวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องที่ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมศักยภาพบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการนศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เรื่องที่ 3 ปฏิทินการดำเนินงานภารกิจกลุ่มสารสนเทศการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องที่ 4 ติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาใน 12 ประเด็น ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ภายในเดือน พ.ย.- ธ.ค. 2565 และขับเคลื่อนโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และเรื่องพิจารณา 1 เรื่อง ดังนี้ ติดตามการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 12 ประเด็น
เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566