วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาแบบร่วมมือ และบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 และจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธาน และนายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงาน
ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนงาน โครงการ/ กิจกรรม มีความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง สภาพท้องถิ่น และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอันส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ดี กินดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) และ ศอ.บต. ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา