วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายภิญญา รัตนวรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.ศค.จชต. มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศค.จชต. ลงพื้นที่ติดตามร่วมกับที่ปรึกษากรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านการศึกษา โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นประธานในการลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน “ห้องเรียนอาชีพ” ของโรงเรียนซอลีฮียะห์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการวิชาศาสนากับวิชาสามัญ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่ส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนได้มีทักษะด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างยนต์ หลักสูตรขนมยอดนิยม และหลักสูตรเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรมาให้ความรู้พร้อมวัสดุอุปกรณ์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี นำโดย นายธนเดช นวลเจริญ ผอ.เทคนิคกาญนาฯ ดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร การวัดผลประเมินผลและให้คำปรึกษาจากทีมศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานีและนักวิชาการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดของ สช.ปัตตานี ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ มีความกระตือรื้อร้น และมีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้นสามารถนำความรู้ไปต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในอนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *