วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะทำงานของศูนย์ประเมินผล นำโดย พ.อ. ดร. ขจรศักดิ์ ไทยประยูร ได้เข้าพบและร่วมหารือกับ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม สร้างความโปร่งใส โดยอาศัยนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม แสดงออกถึงความเป็นกลาง และเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ ตลอดจนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในการจัดทำตัวชี้วัดในระดับโครงการและกิจกรรมสำคัญ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตัวชีวัดระดับแผนงาน
“ขอบคุณนักวิชาการจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้พื้นที่ และทุกหน่วยงานเกิดการพัฒนา หากมีข้อมูลส่วนไหนแลกเปลี่ยนกันได้เพื่อประโยชน์ก็สามารถพูดคุย แนะนำ ยินดีและน้อมรับทุกคำติชมในทุกข้อผิดพลาด และพร้อมแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้ขอความร่วมมือคณะทำงานช่วยเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน ให้เข้าใจข้อมูลอันถูกต้อง ทำความจริงให้ปรากฎ ตลอดจนส่งเสริมการแสดงออกที่สร้างสรรค์ แม้กระทั่งการสื่อสารทางภาษาถิ่นที่ติดสำเนียงอย่างมั่นใจ ที่สำคัญเจ้าหน้าที่รัฐของเราเองจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อเป็นกระบอกเสียงลงพื้นที่ เข้าถึงพี่น้องประชาชนให้ได้รับการยอมรับ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะนโยบายต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการประเมินเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์โดยแท้จริง” แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *