หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565

 1. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 2. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 12 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
 3. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 14 เรื่อง การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 4. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
 5. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
 6. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. กลับเข้ารับราชการ
 8. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 9. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2259เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 10. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 4 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 11. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 12. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค. (2)
 13. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 6  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการใน จชต.
 14. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 7 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 15. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นครูผู้ช่วย
 16. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 17. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาใช้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 18. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 16 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในศปบ.จชต.
 19. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 12 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งทายาทข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิตทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการฯ
 20. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.2/ว 13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 21. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ ระดับ 2
 22. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแห่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
 23. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

 1. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 20 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 2. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. กลับเข้ารับราชการฯ
 4. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 2 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 1. สำนักงาน กพ. เรื่อง แนวทางทดลองราชการ
 2. แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 3. สำนักงาน กพ. ที่ นร 1013/ว 25 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เรื่อง การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 4. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
 5. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน วิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
 7. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
 8. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 4 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ
 9. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง การอนุมัติให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา
 10. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/084 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553 เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
 11. สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04216/ว884 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
 12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

 1. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 15 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
 2. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 3. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 29 กันยายน 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
 5. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 6. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
 7. กฎ กพ.เลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 8. กฎ กพ.เลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
 9. สำนักงานกฎหายและคดี (กลุ่มงานคิดปกครอง) ที่ กท 0405/8914 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
 10. สำนักงาน กพ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 11. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
 12. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

 1. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 15 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 2. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 3. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.9/ว 11 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 4. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
 5. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
 6. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
 8. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน วิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
 9. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 10. กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจกาลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
 11. กฎ กพ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 12. กฎ กพ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
 13. สำนักงานกฎหมายและคดี (กลุ่มงานคดีปกครอง) ที่ กท 0405/8914 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
 14. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ
 15. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 16. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ
 17. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 18. สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 19. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 20. คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. พ.ศ. 2552
 21. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
 22. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
 23. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
 24. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 25. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 26. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 27. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
 28. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521
 29. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใน จชต.พ.ศ. 2550
 30. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ.ศ. 2564