แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –2580)