แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกาาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565