แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564