ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำวีดีทัศน์ เพื่อใช้ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Similar Posts