รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562