Centre for Propellingthe Education in Southern BorderProvinces

ศค.จชต.

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพและเบ็ดเสร็จในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ได้เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจและหน้าที่

Centre for Propellingthe Education in Southern BorderProvinces

ศค.จชต.

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพและเบ็ดเสร็จในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ได้เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจและหน้าที่

MOE-SOUTHe-SERVICE

บริการออนไลน์

 

ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ

บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

e-Learning

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
สื่อการเรียนรู้

e-BOOK

บริการเอกสาร รายงานทางการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ ออนไลน์

DOWNLOAD

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือ แหล่งรวมความรู้

Centre for Propelling the Education in Southern Border Provinces

ข่าวสารกิจกรรม

Centre for Propelling the Education in Southern Border Provinces

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานหลักในจังหวัดชายแดนภาคใต้

องค์กรหลัก

 
ข้อมูลการติดต่อ
advanced divider