Day: มิถุนายน 16, 2022

เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ “Southern Border Provinces International Education 2022 เปิดมุมมองการศึกษาต่อต่างประเทศ”
|

เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ “Southern Border Provinces International Education 2022 เปิดมุมมองการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เชิญ…