ศค.จชต. ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กฯ

             วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อร่วมรับฟังการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบโครงการสำคัญประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ปี 2566-2570) จำนวน 506 โครงการ โดยโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการที่สำคัญอีก 1โครงการ

Similar Posts