ศค.จชต. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการบริการของบุคลากร ศค.จชต.

           ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการบริการของบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง วันที่ 9 -10 กันยายน 2565 ณ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ สมรรถนะ และทักษะทางความคิด และทักษะการบริการที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้เกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ และผู้รับบริการและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงานและพร้อมมให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนภารกิจขององค์กร ให้มีคุณภาพ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป้าหมาย ให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส่ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูงมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวสงขลา จำนวน 2 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ เทพวรรณ ตำแหน่ง ครู บรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่องานบริการ และนางสาวนฤวรรณ รัตนะรัตน ตำแหน่ง ครู บรรยายหัวข้อ การบริการ รวมทั้ง รอง ผอ.ศค.จชต. ผอ.กลุ่ม ในศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมให้ นโยบายและแง่คิดในการปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด “มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม”

Similar Posts