วันที่ 18 กันยายน 2565 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. และบุคลากร ศค.จชต. เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสืออาสาจิตอาสาพระราชทาน ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รุ่นที่ 9 เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 โดยมี ดร.วีระกุล อรัญยะนาค ผู้อำนวยการฝึกอบรม เป็นประธานการประชุมและมีคณะวิทยากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเข้าร่วม ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา