วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนิกร เซ้งเถียร รอง ผอ.ศค.จชต. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้
โดยที่ประชุมมติรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,041 ราย และปีการศึกษา 2564 จำนวน 12 ราย เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ ต่อไป